Wójt Gminy Stubno działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.)  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 08.07.2022r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych  w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl została wydana decyzja znak: WI.6220.1.2022 z dnia 08.07.2022r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno –Medyka, poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko-Stubno”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznać się z  jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Stubnie, w Referacie Gospodarki Komunalnej i  Inwestycji, pok. Nr 8, w godzinach urzędowania, tj. od 700 do 1500 (od poniedziałku do piątku).

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Stubno, w terminie 14 dni od doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • –        na tablicach ogłoszeń Gminy Stubno
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stubno
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Stubnie.

Wójt Gminy Stubno

/-/ Ryszard Adamski

Poprzedni artykułKolejne skradzione pojazdy odzyskane na granicy
Następny artykułPiłkarskie emocje już w niedzielę! Turniej o Puchar Wójta Gminy Żurawica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj