Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Dubiecku ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Dubiecku  utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior + „ na lata 2015- 2020 oraz 2021-2025.

Nazwa i adres jednostki:

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiecku

Ul. Przemyska 10,37-750 Dubiecko

Tel.16/ 65 11 156 w.214

1. Wymagania niezbędne 

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3- letni staż w pomocy społecznej,
 4. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 5. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 9. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe

 1. Osoba ubiegająca się o stanowisko Kierownika Klubu Senior + powinna posiadać wiedzę w zakresie specyfiki pracy w Klubach Senior +
 2. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi
 3. Znajomość przepisów:
  1. -Programu Wieloletniego „Senior + „ na lata 2021- 2025
  2. -Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 ze zm.)
 4. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra      organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,stabilność,odporność na stres.
 5. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior + w miejscowości Dubiecko
 2. Realizacja programu działalności Klubu Senior +
 3. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,
 4. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacja z dalszego pobytu w Klubie Senior +
 5. Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacja,
 6. Odpowiedzialność za powierzony majątek
 7. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu
 8. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów
 9. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie
 10. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów
 11. Koordynowanie spotkań i zajęć dla Seniorów
 12. Organizacja form wsparcia dla Seniorów
 13. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników klubu
 14. Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla Seniorów
 15. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc
 16. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań seniorów
 17. Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej ,dotyczącego zatrudnienia specjalistów,
 18. Dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 19. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń  finansowych Klubu Senior +_
 20. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami,które mogą włączyć się  w działalność klubu
 21. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków  uczestnictwa w organizowanych zajęciach
 22. Sporządzanie oferty na realizację zadania w ramach programu wieloletniego „Senior” na lata 2021- 2025 – zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +
 23. Reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Miejsce wykonywania pracy:Klub Senior +, ul. Krasickiego  5 a, 37-750 Dubiecko
 2. Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior +, współpraca z Kierownikiem i pracownikami Ośrodka pomocy Społecznej w Dubiecku
 3. Umowa terminowa- czas określony do 6 miesięcy z możliwością dalszego zatrudnienia, w przypadku konieczności odbycia służby przygotowawczej – pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę  przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia.
 4. Przewidywany termin zatrudnienia  marzec/kwiecień  2022 roku
 5. Podstawa zatrudnienia:umowa o pracę na czas określony  ½ etatu

5. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys(CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzula zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV
 2. List motywacyjny
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. Kserokopię świadectw pracy
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 8. Podpisane oświadczenie kandydata,że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
 9. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie  był skazany prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo
 10. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku
 11. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej
 12. Podpisana klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
 13. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 6.  Termin, miejsce i sposób składania dokumentów :

 Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubiecku, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko  pokój nr 114  do dnia 28 luty 2022 r. do godz. 15,00 lub przesłać na adres jednostki(decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki)

Koperty powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior +”

Dokumenty przesłane droga elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubiecku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi  powyżej 6 %

8. Informacje dodatkowe

Informacje  na temat naboru  na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki pokój nr 114 lub telefonicznie 16 65 11 156 w.214

Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach:

Pierwszy etap:
Komisja rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sporządzeniu  listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nastąpi  telefoniczne powiadomienie kandydatów  o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu.

Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną o tym fakcie poinformowani w formie pisemnej.

Drugi etap:

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminach ich przeprowadzenia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Komisja rekrutacyjna wyłoni kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Urzędu Miasta i Gminy Dubiecko.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu bez podania przyczyny
 • nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. Klauzula informacji w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
 3. Oświadczenie  do celów rekrutacji
Poprzedni artykułGmina Żurawica przekaże powiatowi 623 tys. zł po scaleniu gruntów w Wyszatycach
Następny artykułPrezydent Bakun zabiera głos ws. likwidacji Czuwaju Przemyśl. Jest zawiedziony

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj