Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachórcu oraz Zespołu Szkół w Nienadowej

Organ prowadzący szkołę: Miasto i Gmina Dubiecko adres: ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu, Bachórzec 188A, 37-750 Dubiecko Zespół Szkół w Nienadowej, Nienadowa 373, 37-750 Dubiecko

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz.1428 ze zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachórcu;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela
   2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego
   3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   1. imię (imiona) i nazwisko,
   2. datę i miejsce urodzenia,
   3. obywatelstwo,
   4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U.2021.672 t.j. z dnia 2021.04.12 z póź. zm.) – w przypadku cudzoziemca;
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.289 t.j. z dnia 2021.02.15);
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 2141 oraz z 2021r. poz.255 i 464)) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762 t.j. z dnia 2021.09.29) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 t.j. z dnia 2022.03.11) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.
  16. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata oraz opatrzone datą i miejscem sporządzenia dokumentu.
 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Bachórcu”, w terminie do dnia 16 maja 2022 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy w Dubiecku ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko w Bachórcu”, w terminie do dnia 16 maja 2022 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy w Dubiecku ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
  W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Dubiecku.  Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Dubiecku. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 6. Na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Dubiecku tel. 16 65 11 156 wew. 373.
 8. Informacje dotyczące RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dubiecko w zakładce Ochrona danych osobowych, pod linkiem http://dubiecko.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=122&strona=1.
Poprzedni artykułNowe samochody dla Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu
Następny artykułWypadek w Birczy. Puste auto w rzece [foto]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj